Zásady ochrany osobních údajů


Poskytovatelka služeb se jakožto správce osobních údajů, které ji budou na základě smlouvy uzavřené s klientem (ústně či písemně) nebo na základě souhlasu klienta poskytnuty nebo se souhlasem klientů, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Štěpánka Hanušová, sídlo: Zámecká 59, 514 01 Jilemnice, IČ: 08202605, e-mail: info@fajnysalonpropsy.cz

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vaše údaje jsou zpracovávány z následujících důvodů:

  • Za účelem poskytování služeb a produktů.
  • Vedení účetnictví - objednáváte-li produkt, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji k tomu, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
  • Marketing - zasílání newsletterů, novinek a obchodních sdělení.

Svůj souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu nebo zasláním e-mailu na: info@fajnysalonpropsy.cz

INFORMACE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJI:

V souvislosti s poskytováním služeb a produktů jsou o Vás shromažďovány tyto údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Bez shromažďování těchto osobních údajů bych Vám nebyla schopna poskytnout veškeré nabízené služby a vystavit příslušné doklady.

JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU INFORMACE VYUŽÍVÁNY:

Osobní údaje, které shromažďuji, využívám především za účelem poskytování služeb a produktů a k zajištění veškeré související dokumentace.

Shromážděné údaje archivuji po dobu nezbytně nutnou dle právních předpisů a v souvislosti se smluvním vztahem a případným sporem z něj vzniklým. Déle smluvní údaje shromažďuji pouze v souvislosti s plněním zákonných povinností. K dřívějšímu výmazu shromážděných údajů může dojít na základě žádosti subjektu údajů, tak, jak je uvedeno níže.

Nashromážděné osobní údaje nejsou žádným způsobem bez řádného právního důvodu zpřístupňovány třetím osobám, krom těchto osob:

  • poskytovatelé údržby informačního systému
  • poskytovatelé zajišťující plnění zákonných a smluvních povinností (účetní apod.)
  • provozovatelé komunikačních systémů
  • provozovatelé poskytující poštovní služby

COOKIES:

Při procházení webových stránek dochází k zaznamenávání IP adresy klienta, jak dlouho se na stránce zdrží a ze které stránky přichází. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek je vnímáno jako oprávněný zájem poskytovatelky služeb, neboť v důsledku toho poskytovatelka služeb může nabídnout lepší služby. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány jen na základě souhlasu klienta.

Webové stránky poskytovatelky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies může klient na svém počítači zakázat.

POUČENÍ O PRÁVECH ZÁKAZNÍKA:

Zákazník má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, za podmínek stanovených Nařízením GDPR má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, a to ve smyslu článků 15 až 21 Nařízení GDPR. Zákazník má dále právo být bezodkladně informován o jakémkoli případu porušení zabezpečení osobních údajů, které může mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Zákazník má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (resp. jiného dozorového úřadu s působností v oblasti ochrany osobních údajů, bude-li zřízen), má-li za to, že poskytovatel při zpracování osobních údajů (vč. případných vyřizování žádostí zákazníků) postupuje v rozporu s Nařízením. Informace o opatřeních přijatých na základě žádosti zákazníka dle čl. 15 až 22 Nařízení budou zákazníkovi poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Při zpracování osobních údajů zákazníka nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení.