Všeobecné obchodní podmínky


I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1, § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o koupi (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi provozovatelem a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu www.stepkastrihapsy.cz (dále jen "internetový obchod").

2. Provozovatelem internetového obchodu www.stepkastrihapsy.cz je:

Štěpánka Hanušová

se sídlem Zámecká 59, 514 01 Jilemnice

IČO: 08202605

Kontaktní údaje:

e-mail: info@stepkastrihapsy.cz

telefon: +420 602 623 235

web: www.stepkastrihapsy.cz

Provozovatel je dále označen také jako prodávající.

3. Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele na adrese www.stepkastrihapsy.cz, který prostřednictvím internetového obchodu odeslal řádnou objednávku. Zákazník, který prostřednictvím internetového obchodu odeslal řádnou objednávku, se dále označuje též jako kupující.

4. Podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

5. Po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě objednávky bude smlouva uložena u provozovatele, který k ní zákazníkovi umožní přístup na základě jeho písemné žádosti. Jsou-li k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky komunikace, informuje provozovatel zákazníka o tom, že uzavřená smlouva je v případě vyplnění formuláře umístěného na internetových stránkách provozovatele archivována v elektronické podobě.

6. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

7. Poskytovatelka není plátcem DPH.

8. Veškeré platby jsou přijímány v českých korunách (CZK).

9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití elektronických prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavíráním smluv dle VOP (zejména náklady na internetové připojení) nese zákazník.

10. Uhrazením kupní ceny, se rozumí připsání předmětné finanční částky na účet provozovatele.


II. Prodej zboží

a) uzavření smlouvy

1. Prodávající zpřístupňuje informace o zboží určeném k prodeji prostřednictvím internetového obchodu a/nebo prostřednictvím jiných prodejních nástrojů.

2. Internetový obchod prodávajícího umožňuje zákazníkům zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny konečné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu prodávajícího. Tímto ustanovením je dále možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

4. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (dále jen "formulář"). Formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží a jeho množství, způsobu úhrady kupní ceny zboží, osobní údaje nezbytné pro řádné uzavření smlouvy a dodání objednaného zboží (dále jen "objednávka").

5. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

6. Formulář odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit nákup". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované formulářem. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu.

7. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky v případě, že prodávající již zboží nedodává a/nebo se zásadně změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.

8. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.

b) dodání a úhrada kupní ceny zboží

1. Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. II. odst. a) těchto obchodních podmínek, prodávající zašle prostřednictvím formuláře a e-mailu kupujícímu platební údaje za účelem úhrady objednaného zboží. Po uhrazení částky za zboží prodávající zašle kupujícímu prostřednictvím zadané elektronické adresy zboží, konkrétně Voucher, a to ve lhůtě stanovené v internetovém obchodě nebo ve lhůtě, která je mezi smluvními stranami individuálně dohodnuta. V případě, že by zboží nebylo dodáno ve stanovené lhůtě, je kupující povinen informovat prodávajícího a ten zjedná nápravu do 5 dnů od obdržení informace od kupujícího.

2. Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu prostřednictvím bezhotovostní platby převodem na účet nebo na dobírku. V případě zakoupení Voucheru či jiného zboží přímo v místě provozovny, je zboží povinen kupující uhradit prodávajícímu buď v hotovosti nebo platební kartou.

3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě kupujícímu na zadanou elektronickou adresu.

c) práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Kupující je povinen si vždy zboží při jeho převzetí prohlédnout, zda neobsahuje vady. 

d) další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


III. Odstoupení od kupní smlouvy a další ustanovení týkající se VOUCHERŮ:

1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od provedení první služby ze zakoupeného balíčku, kdy zakoupené zboží je složeno z několika návštěv psího salonu.

2. Projev odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu, specifikací zboží a datum provedení první služby z balíčku. Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno na e-mailovou adresu info@stepkastrihapsy.cz.

3. Po obdržení odstoupení od kupní smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat za účelem domluvy ohledně dalšího postupu.

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší s tím, že kupující je však povinen zaplatit prodávajícímu plnou výši první služby z balíčku, která byla již provedena, a to dle ceníku, který je uveden na webových stránkách www.stepkastrihapsy.cz nebo za cenu, která byla určena prodávajícím. Tato cena bude započtena na již zakoupené zboží a rozdíl bude vrácen kupujícímu ze strany prodávajícího, a to ve lhůtě nejpozději do 14 od odstoupení od kupní smlouvy.

5. V případě, že si kupující zakoupí prostřednictvím online formuláře voucher, který neodpoví službě, kterou kupující požaduje, zejména pokud cena služby bude reálně vyšší, než byla v zakoupeném balíčku, je povinen kupující na místě cenu doplatit. Toto ustanovení se kupujícího také týká v případě, že bude nutné naúčtovat poplatek za např. nadměrně zacuchanou srst. 


IV. Mimosoudní řešení sporu

Právo na mimosoudní řešení sporu - v případě, že mezi provozovatelem a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s provozovatelem s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci. Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u provozovatele právo, které je předmětem sporu.


V. Ochrana osobních údajů

1. Kupující na základě objednávky zboží sděluje prodávajícímu své osobní údaje. Za osobní údaje jsou dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "nařízení GDPR") považovány veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (zákazníkovi); kterou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Pro účely činnosti uzavření kupní smlouvy a jejího splnění sděluje kupující prodávajícímu tyto údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu (dále jen "Osobní údaje"). Jméno a příjmení kupujícího a adresa jeho bydliště, jsou sdělovány za účelem uzavření kupní smlouvy a vystavení účetního dokladu. Telefonní spojení a e-mailová adresa jsou sdělovány za účelem kontaktování kupujícího z důvodu podání informace o realizaci kupní smlouvy. Zpracování osobních údajů kupujícího pro tyto účely nepodléhá v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení souhlasu ze strany kupujícího, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy s kupujícím.

3. Tzv. správcem osobních údajů je prodávající: Štěpánka Hanušová, se sídlem Zámecká 59, 514 01 Jilemnice, IČ 08202605.

4. Osobní údaje budou uchovávány nejdéle po dobu 5 let od okamžiku jejich poskytnutí.

5. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


VI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 01.08.2021

2. Prodávající je oprávněn tyto VOP měnit.

3. Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se ve věcech neupravených VOP řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

5. Zpracování osobních údajů: Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete na adrese www.stepkastrihapsy.cz

6. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.